Forretningsbetingelser for webforlaget.dk

Version 1.0
Forretningsbetingelserne er senest opdateret d. 2020.02.03

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med Webforlaget.dk og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af Webforlaget.dk.

Forretningsbetingelserne har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og Webforlaget.dk.

Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Forretningsbetingelserne.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingaftale imellem Parterne, så vil Hostingaftalen have forrang.

Webforlaget.dk forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Webforlaget.dk hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil kunderne blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

Generelle oplysninger

Webforlaget.dk ejes af :

REB entreprise/v Rolf Brejner
CVR-nr. 15344083
Askevang 12, 4100 Ringsted
e-post: kontakt@maldetselv.dk
Tlf.: 40608930

Betaling

På Webforlaget.dk kan der betales med:

Visa/Dankort, Visa, Mastercard, PayPal og Mobilepay

Vi tager ikke kortgebyrer.

Når du betaler via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside.

Beløbet hæves på dit kort, når bestillingen/ordren bliver oprettet.

Oprettelse

Webforlaget.dk påbegynder oprettelsen af den valgte webhotel-løsning umiddelbart efter at have modtaget kundens bestilling. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.

Betaling for fejlbestilte Løsninger vil ikke blive tilbagebetalt.

Kunden vil få tilsendt en bindende ordrebekræftelse, når Webforlaget.dk har accepteret bestillingen.

For at etablere en aftale hos Webforlaget.dk, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.

Fortrydelsesret 

Webforlaget.dk’s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Webforlaget.dk påbegynder oprettelsesprocessen straks efter samtykke er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §18, stk. 1 stopper ved registrering af ydelsen i medfør af samme lovs §18, stk. 2, nr. 3.

Abonnementsaftaler

”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Webforlaget.dk.

Betegnelsen ’Hostingaftale’ anvendes, når der refereres til en serveraftale mellem Parterne.

”Løsning” definerer ydelser, services og produkter, som Webforlaget.dk leverer til kunden.

Som udgangspunkt faktureres onlinebestillinger 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.

Webforlaget.dk refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

Alle opsigelser skal skriftligt til kontakt@webforlaget.dk.

En opsigelse er først gyldig, når Webforlaget.dk skriftligt har bekræftet opsigelsen.

Privatpersoner kan opsige en Abonnementsaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis en Abonnementsaftale er gået ind i en ny periode og kunden ønsker at opsige sit produkt, vil dette være muligt med én måneds varsel og et eventuelt overskydende beløb kan refunderes, såfremt det ønskes. Der bliver pålagt et håndteringsgebyr, hvis kunden benytter sig af refunderingsmuligheden.

Erstatningsansvar

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.

Webforlaget.dk er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

  • Driftstab eller indirekte tab.
  • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
  • Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
  • Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill 

Fortrolighed

Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i hostingaftalen.

Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav

Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.

Webhoteller

Hensigten med Webforlaget.dk Løsninger er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, avi, iso og lign. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Webforlaget.dk.

Webforlaget.dk tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Webforlaget.dk servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan f.eks. være overtrædelse af regler om websidens indhold eller et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

Forbehold

Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Webforlaget.dk netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Webforlaget.dk ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Webforlaget.dk og efterspørge anvisning herom

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Webforlaget.dk, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Webforlaget.dk ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af Webforlaget.dk.

Webforlaget.dk har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.

Webforlaget.dk er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter Webforlaget.dk produkter efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker Webforlaget.dk platform uhensigtsmæssigt, kan Webforlaget.dk til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel.

Webforlaget.dk bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en alternativ Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning, er Webforlaget.dk berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned.

I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Webforlaget.dk opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder Webforlaget.dk sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

Webforlaget.dk vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningerne, som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Webforlaget.dk til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende løsning. Dette vil, såfremt det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.

I tilfælde hvor Webforlaget.dk vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Webforlaget.dk til enhver tid lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

Webforlaget.dk forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Webforlaget.dk opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

Persondatapolitik 

Se særskilt information herom.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Rolf Brejner via kontakt@webforlaget.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Version 1.0
Forretningsbetingelserne er senest opdateret d. 2020.02.03

Standard opsigelses formular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis opsigelse skal gøres gældende)

Til:

REB entreprise/v Rolf Brejner
CVR-nr. 15344083
Askevang 12, 4100 Ringsted
e-post: kontakt@maldetselv.dk
Tlf.: 40608930

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at afbestille/opsige min hostingaftale om følgende webhotel-løsning:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Oprettet den: ____________________________  

Forbrugerens navn: _____________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _______________________________________   Dato: ___________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)